نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی، محمد وظیفۀ مکلف در فرض فقدان فتوای مجتهد اعلم [دوره 6، شماره 11، 1401، صفحه 5-24]
 • آشناد، فاطمه تعلق خمس به سرمایه [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 105-125]
 • آل یاسین، * سید عبدالحسین بررسی جواز تصرّف بدون اذن در زمین‌های گسترده و رودهای بزرگ بر پایۀ «لا حرج» [دوره 4، شماره 8، 1399، صفحه 57-90]
 • آل یاسین، عبدالحسین نشر خبـر فحشا [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 83-122]
 • آهنگران، محمد رسول بازپژوهی «ضمان رشوه‌گیر در تلف مال موضوع رشوه» در رویکرد فقه امامیه و قوانین موضوعۀ ایران [دوره 5، شماره 9، 1400، صفحه 71-90]

ا

 • ابراهیمی *، احمد گسست قرارداد اجاره از بیع و جریان خیار غبن حادث در قرارداد اجاره [دوره 7، شماره 13، 1402، صفحه 35-62]
 • ابراهیمی قائنی، احمد دلالت شرط ضمنی تساوی عوضین بر خیار غبن حادث در قرارداد اجاره [دوره 6، شماره 11، 1401، صفحه 101-128]
 • احسنی، غلامرضا وقت شرعـی خطبه های نماز جمعه [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 43-78]
 • احسنی، غلامرضا وقت شرعی نماز جمعه [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 123-155]
 • احسنی آرانی، * غلامرضا تقارن و استمرار اهلیّت دو طرف قرارداد [دوره 4، شماره 8، 1399، صفحه 91-122]
 • احمد نژاد، امیر بازخوانی واژه‌های «کُر» و «رَطل» با تأکید بر روایات امامیه [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 27-58]
 • احمدی، * مهدی اشتراط الفاظ خاص در عقد نکاح معذورین [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسکندری، شهاب بازنگری در حجیت اصل مثبت [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسکندری، هادی موضوع شناسی معروف و منکر [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 79-100]
 • اسماعیلی، مجید ارزیابی جواز اشتغال به سرگرمی در فقه امامیه [دوره 5، شماره 9، 1400، صفحه 49-70]
 • اسماعیلی، مجید بررسی و نقد ادله‌ی اثبات وقت اختصاصی نماز ظهر و عصر با تاکید بر آراء مشهور فقهای امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصغری، علی رضا تحلیل و بررسی کارکردهای مناسبت حکم و موضوع در برداشت عرفی از روایات فقهی [دوره 6، شماره 12، 1401، صفحه 139-160]
 • اعرافی، علی‌رضا وظیفۀ مکلف در فرض فقدان فتوای مجتهد اعلم [دوره 6، شماره 11، 1401، صفحه 5-24]
 • اعلایی، علیرضا کنکاشی در پوشش و نگاه به قدم زن [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 91-124]
 • افشار، اباذر ضابطۀ تشخیص شرط مخالف مقتضای ذات عقد از شرط نامشروع و تطبیق آن بر عقود بانکی [دوره 4، شماره 7، 1399، صفحه 123-144]
 • اکبری، عمیدرضا بازخوانی انتقادات متأخران بر ابن‌غضائری در جرح غالیان [(مقالات آماده انتشار)]
 • الاحمدی، مهدی مفطریت امور جدید پزشکی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 143-190]
 • الشهیدی، محمد تقی بررسی انتقادی نظریه اعتبار تجهیزات نوین در رؤیت هلال [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 125-141]
 • الشهیدی، محمدتقی حقوق معنوی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 167-180]
 • الموسوی الخلخالی، السیدمحمدمهدی رد جواز ربای تولیدی [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 157-165]
 • انصاری‌پور، علی اصغر ارزیابی جواز اشتغال به سرگرمی در فقه امامیه [دوره 5، شماره 9، 1400، صفحه 49-70]

ب

 • بهادرزایی، علی بازخوانی انتقادی مستندات اشتراط جزم در بررسی دعاوی [دوره 5، شماره 9، 1400، صفحه 27-48]
 • بیات، محمود انکار منکر هنگام مشکوک یا منتفی بودن همراهی دیگران با تأکید بر بررسی گسترۀ شرط احتمال تأثیر [دوره 6، شماره 12، 1401، صفحه 113-138]

پ

 • پورصدقی، رضا دیه و ارش شکستگی جمجمه کودک [دوره 7، شماره 13، 1402، صفحه 133-152]

ت

 • ترابی شهرضایی، اکبر بازنگری ادله مشروعیت وقف موقت [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 5-26]
 • توکلی زاده، سعید چالش‌های حجیت صدوری روایات و توقیعات ولیّ عصر (علیه السلام)در دورۀ غیبت کبری [دوره 4، شماره 7، 1399، صفحه 53-80]
 • توکلی زاده، سعید مصداق شناسی تعبیر «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» در قرآن کریم با بررسی رویکرد فقها [دوره 5، شماره 9، 1400، صفحه 91-112]

ج

 • جعفری، رضا بازخوانی فقهی قهر یا هجران [دوره 4، شماره 7، 1399، صفحه 81-102]
 • جعفری، علی ارزیابی دلالت واژۀ «لعن» بر تحریم [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 149-166]
 • جعفری، علی بررسی جواز تصرّف بدون اذن در زمین‌های گسترده و رودهای بزرگ بر پایۀ «لا حرج» [دوره 4، شماره 8، 1399، صفحه 57-90]

ح

د

 • درگاهی، مهدی تحلیل و بررسی استثنائات مسئلۀ «حق رد یمین به مدعی» با نگاهی به مفاد مبانی اصل مسئله [دوره 6، شماره 12، 1401، صفحه 57-80]
 • درگاهی، مهدی مبانی فقهی مشروعیت اجمالی مقوله تشریفات و لزوم تنظیم و مدیریتِ اجرای آن در پرتو بایسته علوّ و ‌سیادت اسلامی [دوره 5، شماره 10، 1400، صفحه 51-76]
 • دستجرد، محمد ابراهیم آمر به قتل، محکوم به قصاص یا حبس ابد [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 27-54]
 • دلبری، سید علی پژوهشی پیرامون گونه‌های ناهمگونی پاسخ معصوم با پرسش پرسشگر [دوره 6، شماره 11، 1401، صفحه 75-100]
 • دهقان، مصطفی ارزیابی دلالت واژۀ «لعن» بر تحریم [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 149-166]
 • دهقانی اشکذری، علی اکبر بازخوانی ارکان موثر در صدق قمار در بازی های رایانه ای با تاکید بر تعاریف لغوی قمار [(مقالات آماده انتشار)]

ر

 • راغبی، محمدعلی تحلیل و بررسی کارکردهای مناسبت حکم و موضوع در برداشت عرفی از روایات فقهی [دوره 6، شماره 12، 1401، صفحه 139-160]
 • رحمان پور، فرهاد بازخوانی واژه‌های «کُر» و «رَطل» با تأکید بر روایات امامیه [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 27-58]
 • رستمی قفس آبادی، علیرضا تحلیل و بررسی کارکردهای مناسبت حکم و موضوع در برداشت عرفی از روایات فقهی [دوره 6، شماره 12، 1401، صفحه 139-160]
 • رضائی، فاطمه تجارت بدافزارها از منظر فقه امامی [دوره 5، شماره 10، 1400، صفحه 139-164]
 • رضایی، محمد ملاک تعیین سال خمسی (مجموعی، استقلالی یا شغلی) [دوره 7، شماره 13، 1402، صفحه 153-178]
 • رضوی، رسول مصداق شناسی تعبیر «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» در قرآن کریم با بررسی رویکرد فقها [دوره 5، شماره 9، 1400، صفحه 91-112]
 • رفیعی هنر، حمید بررسی تطبیقی جنون در فقه و روانشناسی [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 77-100]
 • روشنایی، مهدی طهارت عضو پیوندی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 25-62]

ز

س

 • سرافراز، محمد علی گسست قرارداد اجاره از بیع و جریان خیار غبن حادث در قرارداد اجاره [دوره 7، شماره 13، 1402، صفحه 35-62]
 • سعادتی نسب، مهدی اشتراط الفاظ خاص در عقد نکاح معذورین [(مقالات آماده انتشار)]
 • سنایی، حسین اعراض از مالکیت از منظر آیت الله شبیری زنجانی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 7-24]
 • سنایی، حسین مقدار مهریه زن، در صورت فوت یکی از زوجین قبل از مباشرت [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 7-34]
 • سنایی، حسین انکار منکر هنگام مشکوک یا منتفی بودن همراهی دیگران با تأکید بر بررسی گسترۀ شرط احتمال تأثیر [دوره 6، شماره 12، 1401، صفحه 113-138]

ش

ص

 • صابری، حسین ضابطۀ تشخیص شرط مخالف مقتضای ذات عقد از شرط نامشروع و تطبیق آن بر عقود بانکی [دوره 4، شماره 7، 1399، صفحه 123-144]
 • صابری مجد، احمد بازپژوهی «ضمان رشوه‌گیر در تلف مال موضوع رشوه» در رویکرد فقه امامیه و قوانین موضوعۀ ایران [دوره 5، شماره 9، 1400، صفحه 71-90]
 • صالح نیا، محمد حسین واکاوی استفاده از روش‌های اورژانسی جلوگیری از بارداری [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 41-68]

ط

 • طاهرابادی، یزدان درآمدی بر اعتبار وجود شبهه در صدق عنوان باغی [دوره 7، شماره 13، 1402، صفحه 63-90]

ظ

 • ظهیری، علی بررسی مشروعیت قرارداد آتی از دیدگاه آیت الله علی عندلیبی [دوره 4، شماره 8، 1399، صفحه 35-56]

ع

 • عابدی اردکانی، داود نماز و روزه کثیر السفر با سرعت غیر متعارف [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 101-116]
 • عابدی اردکانی، داود پوشیدن لباس جنس مخالف [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 95-123]
 • عابدی پور، علیرضا بازخوانی ضابطه عمد در قصاص [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 21-42]
 • عابدی پور، علیرضا تأملی بر حکم قصاص بالغ در مقابل نابالغ با تأکید بر قاعدۀ «لا قَوَد لِمَن لا یُقاد مِنه» [دوره 6، شماره 12، 1401، صفحه 5-28]
 • عربشاهی، محمد نقدی بر پنداره عدم تغلیظ دیه در موارد قتل خطایی در ماه های حرام [دوره 5، شماره 10، 1400، صفحه 111-138]
 • عطارمنش، مسعود نتیجه‌ی دلیل انسداد، حجیت ظن به واقع یا ظن به حجّت [(مقالات آماده انتشار)]

ف

 • فائزی، محمد واکاوی استفاده از روش‌های اورژانسی جلوگیری از بارداری [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 41-68]
 • فخلعی، محمدتقی ضابطۀ تشخیص شرط مخالف مقتضای ذات عقد از شرط نامشروع و تطبیق آن بر عقود بانکی [دوره 4، شماره 7، 1399، صفحه 123-144]

ق

 • قائنی، محمد بررسی فقهی نشر محرمیت رضاعیِ شیر حاصل از تلقیح مصنوعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی، رقیه بررسی فقهی ملاک تعدد عقد و ایقاع [دوره 4، شماره 8، 1399، صفحه 155-178]
 • قاسمی، محمد علی کاوش فقهی در مالکیت مادر بر سلول‌های بنیادی خون بند ناف [دوره 4، شماره 7، 1399، صفحه 33-52]
 • قیصری نیا، یاسر تطبیق واحد سنجش فرسخ بر واحدهای سنجش امروزی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 63-94]

ک

 • کامل نواب، حمید رضا واکاوی گونه‌های ملکیّت آنی [دوره 4، شماره 7، 1399، صفحه 103-122]
 • کامل نواب، حمید رضا تجارت بدافزارها از منظر فقه امامی [دوره 5، شماره 10، 1400، صفحه 139-164]
 • کبیری، محمد امین ساختارشناسی مباحث عمومی قراردادها در فقه امامیه و حقوق اسلامی [دوره 5، شماره 10، 1400، صفحه 77-110]
 • کرانی، محسن واکاوی جواز تصرفات هیئت‌مدیره آپارتمان [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 133-144]
 • کرانی، محسن ماهیت کیفری انقلاب رنگی؛ جرم سیاسی یا بغی [دوره 6، شماره 11، 1401، صفحه 50-74]
 • کمالی، محمد حسین نقدی بر نظریۀ علامه طهرانی مبنی بر حرمت تقویم هجری شمسی [دوره 5، شماره 9، 1400، صفحه 113-126]
 • کمالی، محمد مهدی تطوّر تاریخی شطرنج و تأثیر آن بر حکم فقهی [دوره 4، شماره 8، 1399، صفحه 123-154]

م

 • محبی فردوئی، هادی تاملی در تحقق ارتداد با حصول شک [دوره 5، شماره 10، 1400، صفحه 29-50]
 • محمدی، محمدجواد معیار تحقق احصان در زوجه [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی قائنی، محمد تأملی بر حکم قصاص بالغ در مقابل نابالغ با تأکید بر قاعدۀ «لا قَوَد لِمَن لا یُقاد مِنه» [دوره 6، شماره 12، 1401، صفحه 5-28]
 • محمدی قائینی، محمد بازخوانی ضابطه عمد در قصاص [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 21-42]
 • محمدی قائینی، محمد آمر به قتل، محکوم به قصاص یا حبس ابد [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 27-54]
 • محمدی قائینی، محمد فرادرمانی از منظر فقه امامیّه [دوره 4، شماره 7، 1399، صفحه 5-32]
 • محمدی قائینی، محمد بازخوانی انتقادی مستندات اشتراط جزم در بررسی دعاوی [دوره 5، شماره 9، 1400، صفحه 27-48]
 • محمودی، سیدعلی بررسی فقهی صدق قبض و اقباض بر انتقال الکترونیکی اعتبار بانکی [دوره 6، شماره 12، 1401، صفحه 29-56]
 • مخبریان، محمدحسین سجده بر کاغذ با تأکید بر موضوع شناسی کاغذهای سنتی [دوره 7، شماره 13، 1402، صفحه 91-132]
 • مرادی، محمد اعتبار حد ترخص در غیر وطن [دوره 6، شماره 12، 1401، صفحه 81-112]
 • مرتاضی، احمد بررسی فقهی ملاک تعدد عقد و ایقاع [دوره 4، شماره 8، 1399، صفحه 155-178]
 • مظاهری، منصور فضیلت اقامۀ نمازهای ظهرین و عشائین در آغاز وقت [دوره 6، شماره 11، 1401، صفحه 129-154]
 • مغیثه، غلامرضا بررسی حجیت أصل تخصص در دوران بین تخصیص و تخصص [(مقالات آماده انتشار)]
 • منافی، *سیدحسین بررسی حجیت أصل تخصص در دوران بین تخصیص و تخصص [(مقالات آماده انتشار)]
 • منتظری، مصطفی نگرشی بر معنای تحریم حلال [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 55-76]
 • مهاجری، علیمراد اجاره رحم [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 35-81]
 • مهدوی، حسن حکم فقهی سقط جنین در شرف مرگ برای حفظ مادر از مخاطرات کمتر از مرگ [دوره 6، شماره 11، 1401، صفحه 25-48]
 • موسوی، سیدحسن حکم ثانوی فرزنددار شدن [دوره 2، شماره 4، 1397، صفحه 117-138]
 • موسوی، سیدحسن وجوب فرزندآوری از دریچه فقه [دوره 2، شماره 3، 1397، صفحه 101-135]
 • موسوی، سید روح الله بررسی و نقد ادله‌ی اثبات وقت اختصاصی نماز ظهر و عصر با تاکید بر آراء مشهور فقهای امامیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی، سیدمحمدتقی فضیلت اقامۀ نمازهای ظهرین و عشائین در آغاز وقت [دوره 6، شماره 11، 1401، صفحه 129-154]
 • میرزایی، رضا تحلیل و بررسی استثنائات مسئلۀ «حق رد یمین به مدعی» با نگاهی به مفاد مبانی اصل مسئله [دوره 6، شماره 12، 1401، صفحه 57-80]

ن

 • نحوی، محمد حسن نگاهی دوباره به نظریه‌ی دلالت اکثار بر وثاقت [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوری، سید حسین بررسی جواز تصرّف بدون اذن در زمین‌های گسترده و رودهای بزرگ بر پایۀ «لا حرج» [دوره 4، شماره 8، 1399، صفحه 57-90]
 • نوری احمد آبادی، *عباس فرادرمانی از منظر فقه امامیّه [دوره 4، شماره 7، 1399، صفحه 5-32]
 • نیازی، محمد تعلق خمس به سرمایه [دوره 3، شماره 6، 1398، صفحه 105-125]

ه

 • هاشم لو، محمدمهدی موضوعیت و طریقیت اعدام با شمشیر در اجرای قصاص از منظر فقه اهل‌بیت علیهم السلام [دوره 3، شماره 5، 1398، صفحه 125-144]

ی