راهنمای نویسندگان

* شرایط مقاله:

 1. موضوع مقاله فقهی باشد.
 2. مقاله به زبان فارسی باشد.
 3. مقاله بردارنده نوآوری بوده و دست‌کم یکی از ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

            ارائه‌کننده نظریه یا یافته جدید علمی؛
            ارائه‌کننده تقریر و تبیین جدید از یک نظریه؛
            ارائه‌کننده استدلال جدید برای یک نظریه؛
            ارائه نقد جامع علمی یک نظریه.

 

 1. از مقالات با رویکرد بنیادین و با روش تحلیلی و نیز موضوعات نوپدید و نیاز جامعه استقبال می‌شود.
 2. نویسنده موظف است در فرصت تعیین شده نسبت به انجام اصلاحات داورن و دیگر کادر مجله اقدام نماید. در غیر این صورت هزینه های دریافتی بازگردانده نخواهد شد و ادامه روند مقاله نیاز به موافقت سردبیر دارد.
 3. مجله از پذیرش و چاپ مقالات صرفا گردآوری و فاقد نوآوری معذور است. باید توجه داشت که صرف نبود پژوهش مستقل در زمینه موضوع مورد پژوهش جهت انتشار کافی نیست. 
 4. مقاله جداکثر در 8000 کلمه تنظیم گردد. در موارد ضرورت تا 10000 کلمه با ارسال دلیل آن به مجله و موافقت مجله امکان افزایش وجود دارد.
 5. مقاله در جای دیگری نشر نیافته یا هم‌زمان برای مجله دیگری ارسال نشده باشد.
 6. مقالاتی که از پایان نامه استخراج شده است همراه با نام استاد راهنما ارسال شده و در مقاله (ذیل عنوان مقاله) به اینکه از پایان نامه استخراج شده اشاره شود.
 7. مقالات ارسالی به هیچ وجه بازارسال نخواهد شد.
 8. مجله در ویرایش، حذف و تلخیص، پذیرش یا رد مقالات آزاد است.
 9. مطالب مندرج در مقالات، الزاما بیانگر دیدگاه‌های مجله نبوده و مسئولیت آن به عهده نویسنده است.
 10. وجود سرقت علمی باعث ابطال و ضبط مقاله شده و هزینه های مربوطه بر عهده نویسنده است.
 11. کتب، پایان نامه ها، نشست ها، دروس خارج اساتید حوزه و مانند آن جزء پیشینه موضوع شناخته می شود و نوآوری با توجه به همه این منابع مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 12. در ارسال مقالات همزمان به ترتیب پس از نهایی سازی هر مقاله روند مقالات بعدی آغاز می گردد. 
 13. بخشی از هزینه های نشر بر عهده نویسنده است.

 نکات: 

 1. لازم است نویسنده در چند سطر، تفاوت مقاله خود با کتب و مقالات پیشین را نوشته و دقیقا نوآوری خود را بیان نماید. تایید اولیه مقاله شما منوط به این نوشته است.
 2. وجود سرقت علمی باعث ابطال و ضبط مقاله شده و هزینه های مربوطه بر عهده نویسنده است.

* ساختار مقاله

 مقاله باید ساختار زیر را داشته باشد:

 1. عنوان مقاله و نام نویسنده یا نویسندگان؛
 2. چکیده: مقاله باید یک چکیده دست‌کم در پنج سطر در اول مقاله شامل تبیین موضوع، ساختار و نتیجه داشته باشد؛
 3. واژگان کلیدی؛
 4. مقدمه؛
 5. پیشینه (بین پیشینه و نوآوری مقاله)؛
 6. موضوع شناسی/ مفهوم شناسی؛
 7. بدنه اصلی مقاله (آرا، ادله، نقد و بررسی)؛
 8. جمع بندی؛
 9. نتیجه؛
 10. منابع و مآخذ.

 * شیوه ارجاع دهی

کتاب:
پاورقی متون: نام خانوادگی نویسنده، عنوان کتاب، شماره مجلد، شماره صفحه مورد نظر.
مثال: طوسی، التهذیب، ج3 ، ص123.
در منابع: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان کتاب، تحقیق یا تصحیح یا ترجمه: نام و نام خانوادگی محقق یا مصحح یا مترجم، محل نشر: مرکز نشر، شماره چاپ، تاریخ انتشار.
مثال: مفید، محمّد‌بن‌محمد‌بن‌نعمان عکبرى، المقنعة، تحقیق علی اکبر غفاری، قم: کنگرۀ جهانى هزارۀ شیخ مفید، چ1، 1413ق.
 سایت:
پاورقی متون: نام سایت، عنوان صفحه، تاریخ مشاهده در سایت، آدرس اینترنتی.
مثال: ویکی پدیا(دانش نامه آزاد)، آب اصلاح شده، 6/دسامبر/2018، https://fa.wikipedia.org/wiki.
در منابع: نام سایت، عنوان صفحه، تاریخ انتشار، آدرس اینترنتی، تاریخ مشاهده در سایت.
مثال: ویکی پدیا(دانش نامه آزاد)، آب اصلاح شده، 6/دسامبر/2018م، https://fa.wikipedia.org/wiki، 10/10/1396.
مجله:
پاورقی متون: نام خانوادگی نویسنده، عنوان مقاله، عنوان مجله، شماره مجله، صفحه مورد نظر.
مثال: جواهری، القراءة الجدیدة للنصوص الدینیة، مجلة فقه اهل‌البیت‌: (بالعربیه)، ج‌44، ص190.
در منابع: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان مقاله، عنوان مجله، شماره مجله، محل نشر، مرکز نشر،تاریخ انتشار مجله.
مثال: حائری،کاظم، عیوب موجب فسخ در نکاح، مجله فقه أهل‌البیت: (فارسی)، ش41، قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل‌بیت:، [بی‌تا].
پایان نامه
پاورقی متون: نویسنده، عنوان پایان نامه، صفحه مورد نظر.
در منابع: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان پایان نامه، مرکز منتشر کننده، رتبه علمی، محل دفاع،  سال دفاع.
مثال: علوی، حسن، حکم فقهی اختلاف زوجین در فرزند دار شدن، مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم، سطح سه، قم، سال 1395.