سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

در صورتی که از مراکز علمی و ارگانی درخواست اشترک دارید. دقیقاً نام و آدرس و شماره تماس ثبت گردد.

شماره نشریه و تعداد مجلدات درخواستی تعیین گردد.