سازماندهی مقالات شمارۀ 8

نشریۀ "پژو هش های فقهی تا اجتهاد" پس از بسته شدن پرونده مقالات شمارۀ 7، آمادگی خود را جهت دریافت مقالات پژوهشی فقهی اساتید و نویسندگان حوزوی و دانشگاهی در زمینه فقه اسلامی برای شماره 8 که در نیمه دوم سال 99 منتشر خواهد شد اعلام می دارد.