نقدی بر نظریۀ علامه طهرانی مبنی بر حرمت تقویم هجری شمسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

استاد سطوح عالی حوزۀ علمیّۀ مشهد

چکیده

مشروعیت تقویم هجری قمری از ضروریات فقهی است؛ اما نسبت به تقویم هجری شمسی چنان ضرورتی مطرح نیست و مسأله قابل بحث است. به نظر علامه طهرانی، این تقویم اساساً فاقد موازین بوده و از جهات متعددی غیر مشروع است. از نظر ایشان مهم‌ترین عناوین حرام منطبق بر موضوع عبارتند از: نسیء، بدعت، تفرقه میان مسلمانان و لزوم جدایی دین از سیاست؛ عناوینی که نه تنها تطبیق آنها بر تقویم هجری شمسی صحیح نیست، که القا کنندۀ نوعی تقابل بین تدین و تمدن - که تقویم شمسی از مظاهر آن است- نیز هست. مقالۀ حاضر به مناسبت حلول طلیعۀ قرن 15 هجری شمسی، به بررسی و نقد این تطبیقات و ادلۀ آن می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

نقد لنظریة حرمة استخدام التقویم الهجری الشمسی عن العلامة الطهرانی

چکیده [العربیة]

مشروعیة استخدام التقویم الهجری القمری أمر مسلّم فی الفقه. لکن استخدام التقویم الهجری الشمسی مسألة قابلة للنقاش. یعتقد العلامة طهرانی بأنّ هذا التقویم غیر مشروع ولاینطبق علی الموازین الشرعیة ویستشکل علیه من جهات عدیدة. ینطبق بحسب نظریة العلامة علی التقویم الشمسی عدّة عناوین محرّمة وهی: النسیئ، البدعة، التفرقة بین المسلمین وضرورة فصل الدین عن السیاسة. یبدو أنّ انطباق هذه العناوین علی التقویم الشمسی غیر صحیح، بل یشیر أیضاً إلى نوع من التقابل بین الدین والحضارة التی یعتبر التقویم الشمسی من مظاهرها. تتناول هذه المقالة، بمناسبة فجر القرن الرابع عشر الهجری الشمسی، دراسة و نقد هذه التطبیقات وأدلتها.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • فقه الحضارة
  • الزمن القیاسی
  • تعظیم الشعائر
  • الواجب المشروط
  • الواجب النفسی
  • الواجب المُوقّت