تولید کد ارکید

کد ارکید شناسه نویسندگان است که 16 رقم است و توسط وبگاه های مخصوصی تولید می شوند. نویندگان گرامی می توانند با مراجعه به وبگاه ORCID.ORG این کد را تولید نموده و در قسمت مربوطه در سامانه قرار دهند.

این کد سبب می شود تمام آثار علمی ثبت شده با این کد همگی در دسترس مخاطبان شما قرار گیرند و یک شناسه جهانی داشته باشند.