تغییر نام نشریه پژوهش های فقهی تااجتهاد

با موافقت اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، عنوان نشریه «پژوهش های فقهی تااجتهاد » به «پژوهه‌های فقهی تااجتهاد » تغییر یافت.
و تغییر نام نشریه به منظور حفظ رتبه علمی پژوهشی، به اطلاع کمیسیون نشریات حوزوی رسیده و مورد تایید قرار گرفت.