پرسش‌های متداول

تایید اولیه چقدر طول می‌کشد؟

بین یک تا 10 روز تایید اولیه و پس از آن برای داوری ارسال می شود و بین یک تا 3 ماه داوری و مراحل طول می کشد.

برای چاپ مقالات چه معیارهایی دارید؟

مولفه ها در سایت مجله وجود دارد. اصل اولی وجود نوآوری و قوت علمی مقاله است.

پس از ارسال مقاله چقدر طول میکشد تا مقاله مورد پذیرش قرار بگیرد؟

دو تا سه ماه منوط به آنکه نویسنده در اصلاح مقاله و امور مربوط به مقاله تعلل نکند.

نتیجه ارزیابی مقاله کی مشخص می شود؟

لطفا از طریق سامانه دنبال نمایید. تاکید و ارسال پیام تغییری در برنامه مجله ایجاد نمی کند.
اساسا تعجیل نویسنده بی مورد است و لازم است تا زمان دریافت نتیجه داوری صبر نماید.

در هنگام ارسال مقاله در قسمتی از سایت، مشاهده کردم که مقالات اصولی و رجالی را نمی پذیرید. آیا واقعا ارسال مقاله اصولی به مجله تا اجتهاد منتفی است؟


مقالات اصولی و رجالی در مجله تااجتهاد چاپ نمی شود. اما امکان چاپ مقالات اصولی در  نشریه علمی تخصصی «پژوهش نامه اصول فقه اسلامی» و مقالات رجالی در نشریه علمی تخصصی «پژوهش های رجالی» فراهم است.
همکاران ما در حال آماده سازی سایت مجزا برای مجلات اصول و رجال هستند اما تا قبل از تکمیل سایت امکان ارسال مقالات در همان سامانه تااجتهاد ارسال فراهم بوده و می بایست هنگام ارسال مقاله در قسمت انتخاب موضوع، گزینه "اصولی" یا "رجالی"  انتخاب شود.