بازخوانی روایات نشر حرمت ابدی در ازدواج معتده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

این مقاله به همت آقایان هادی سلیمان و میثم جواهری از دروس خارج فقه آیت‌الله شبیری زنجانی دامت برکاته و زیر نظر مرکز فقهی امام محمدباقرعلیه السلام، استخراج و به تأیید رسیده است.

چکیده

بحث ازدواج در عده، از مباحث کتاب النکاح، ذیل بحث حرمت ابدی مطرح شده است. مشهور فقها در فرض علم یا دخول، به حرمت ابدی فتوا داده‌اند. چهار دسته از روایات در این مسأله مطرح است: 1. روایات دال بر نفی حرمت ابدی مطلقاً؛ 2. روایات دال بر حرمت ابدی مطلقاً؛ 3. روایات دال بر اختصاص حرمت ابدی به فرض علم؛ 4. روایات دال بر اختصاص حرمت ابدی به فرض دخول. برای حل تعارض روایات، دو وجه جمع می‌توان بیان کرد: اشتراط علم یا دخول، و اشتراط مجموع علم و دخول. اما هیچ‌یک از این دو جمع به خودی خود، بر دیگری ترجیح ندارد، و از همین رو نیازمند شاهد جمع و قرائن دیگر هستیم. صحیحۀ حلبی شاهد جمعی است که در آن تصریح به اعتبار یکی از علم و دخول در ترتب حرمت ابدی شده است. به علاوه، روایاتی از عبدالله بن سنان و حمران نیز مؤید جمع اول است و مشهور قریب به اتفاق فقها نیز همین نظر را پذیرفته‌اند. لذا، جمع اول متعین خواهد بود. البته صحیحۀ دیگری از عبدالله بن سنان معارض با جمع اول است و صریحاً بر جمع دوم، یعنی اعتبار مجموع علم و دخول دلالت دارد؛ اما احدی از فقها طبق این روایت فتوا نداده‌ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

إعادة النظر إلی الروایات الدالة علی الحرمة الأبدیة الناشئة من الزواج فی العدّة

چکیده [العربیة]

یُبحث عن الزواج فی العدّة ضمن مواضیع الحرمة الأبدیة فی کتاب النکاح فی الفقه. یحکم مشهور الفقهاء بالحرمة الأبدیة فی فرض الدخول أو العلم بالعدّة. الروایات فی هذه المسألة علی أربع طوائف: 1. الروایات الدالّة علی نفی الحرمة الأبدیة مطلقاً؛ 2. الروایات الدالّة علی الحرمة الأبدیة مطلقاً؛ 3. الروایات الدالّة علی اختصاص الحرمة الأبدیة بفرض العلم؛ 4. الروایات الدالّة علی اختصاص الحرمة الأبدیة بفرض الدخول. ویمکن الجمع بین الروایات بوجهین: اشتراط العلم أو الدخول، واشتراط العلم والدخول معاً. لکن لایکون هناک ترجیحٌ بین هذین الوجهین ولهذا نحتاج الی شاهد جمعٍ أو قرینةٍ للجمع بین الروایات. صحیحة الحلبی شاهدة علی الوجه الأول حیث تصرّح باعتبار العلم أو الدخول فی ترتّب الحرمة الأبدیة، مضافاً إلی أنّ صحیحة عبدالله بن سنان وصحیحة حمران تؤیدان هذا الوجه و وافق المشهور القریب من الاتفاق من الفقهاء علی هذا الوجه. إذن الوجه الأول متعیّنٌ علی هذا الأساس. نعم، هناک صحیحة أخری لعبدالله بن سنان تعارض صحیحة عبدالله بن سنان السابقة وتشیر صراحة إلی الوجه الثانی یعنی اعتبار العلم والدخول معاً؛ لکن لم یفت أحد من الفقهاء بذلک.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الزواج فی العدّة
  • المعتدّة
  • الحرمة الأبدیة