ماهیت کیفری انقلاب رنگی؛ جرم سیاسی یا بغی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

دانش‌پژوه گروه فقه جزای موسسۀ عالی فقه و علوم اسلامی، سطح 4 و مدرس سطح عالی حوزۀ علمیۀ قم، ایران.

چکیده

انقلاب‌های رنگی یا مخملی از جمله ابزارهای جدید براندازی حکومت‌ها است. مقالۀ حاضر، به بررسی ماهیت کیفری این پدیدۀ اجتماعی و ارزیابی انطباق عناوین جرم سیاسی و بغی بر آن پرداخته است. بازخوانی چیستی و شرایط پیدایی انقلاب رنگی و توجه به مؤلفه‌های جرم سیاسی، حاکی از تمایز ماهوی انقلاب رنگی از جرم سیاسی است. چنان که از نظرگاه قانون‌گذار، انطباق بغی بر انقلاب رنگی منتفی است. اما با توجه به ادلۀ فقهی بغی، می‌توان گفت انقلاب رنگی، گونه‌ای از بغی است؛ زیرا آنچه مانعِ بغی انگاشتن انقلاب رنگی است، شرط مسلحانه بودن قیام، در جرم بغی است؛ در حالی که با بررسی مبانی جرم انگاری در بغی، چنین شرطی به عنوان شرطِ بغی قابل اثبات نیست و ادله‌‌ای چون معتبرۀ بزنطی و سیرۀ امیرالمؤمنین% در جنگ صفین، بیان‌گر آن است که خروج مسلحانه، شرط باغی شدن نیست؛ بلکه صرف اقدام عملی برای براندازی حکومت اسلامی یا محدود کردن گسترۀ آن در صورتی که همراه با شرایط دیگر بغی باشد، سبب باغی شدن فرد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

الطبیعة الإجرامیّة للثّورة الملوّنة؛جریمة سیاسیّة أو بغی

نویسنده [العربیة]

  • محسن کرانی
.
چکیده [العربیة]

الثورات الملوّنة أو المخملیّة هی من بین الأدوات الجدیدة للإطاحة بالحکومات. تبحث هذه المقالة فی الماهیّة و الطبیعة الإجرامیّة لهذه الظاهرة الاجتماعیّة و تقیّم مدی مطابقة عنوان الجرم السیاسیّ و البغی علیها. إعادة القرائة فی حقیقة الثورة الملوّنة و ظروف تکوّنها و مکوّنات الجرم السیاسی تشیر إلی التمییز الجوهری بین الثورة الملوّنة و الجرم السیاسی. من وجهة نظر القانون، عنوان البغی لاینطبق علی الثورة الملوّنة. لکن بالنظر إلی الأدلّة الفقهیّة للبغی یمکن القول بأنّ الثورة الملوّنة نوع من أنواع البغی. ما یحول دون اعتبار الثورة الملوّنة بغیاً هو اشتراط أن تکون القیام بالسلاح. بینما من خلال البحث فی مبانی عدّ العمل الإجرامیّ بغیاً یتبیّن أنه لا یمکن إثبات اشتراط استعمال السلاح فی البغی. أدلة مثل معتبرة بزنطی و سیرة أمیرالمؤمنین فی حرب صفین تدلّ علی أنّ الخروج بالسلاح لیس شرطاً فی البغی. بل إنّ مجرّد اتخاذ إجرائات عملیّة للإطاحة بالحکومة الإسلامیّة أو تحدید نطاقها إذا کان مصحوباً بشروط أخری للبغی، یجعل الشخص باغیاً فقهیاً.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • لحکومة الإسلامیّة
  • الخروج علی الإمام
  • وجوب حفظ النظام
  • السیرة العلویّة