موضوع شناسی معروف و منکر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

دانش‌پژوه سطح دو حوزه علمیم قم.

چکیده

امتثال احکام شرعی بستگی به فهم صحیح موضوعات و یا به تعبیری متعلقات، در کنار استنباط احکام دارد. از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر از جمله وظایف مهم مکلفان است و بر اساس اختلاف مراتب آن، متعلق تکلیف وجوبی و ندبی می‌شود، شناخت صحیح واژگان معروف و منکر امری ضروری است. برای تعیین مصادیق این دو واژه می‌توان از وجوهی از جمله فراز «المعروف ما أمرتم به و المنکر ما نهیتم عنه» از زیارت آل یاسین و انحصاری که از این فراز استفاده می‌شود، کمک گرفت و پس از اثبات حجیت سندی، آن را مرجعی برای تشخیص مصادیق معروف و منکر دانست و معروف را به واجب و مستحب و منکر را به حرام و مکروه تقسیم نمود. همچنین‌ با دفع توهم وجود حقیقت شرعی در مورد واژه معروف و منکر و از طریق تبیینِ مفهومی این دو به این‌که «معروف» هر امری است که «حُسن» آن شناخته شده باشد و «منکر» هر امری است که «حُسن» آن انکار شده باشد، می‌توان مصادیق را کشف کرده و حکم مناسب هر کدام را بر‌ آن‌ها مترتّب نمود. دو شیوه به یک نتیجه می‌رسد و آن شمول معروف نسبت به همه مستحبات و واجبات و شمول منکر نسبت به همه محرمات و مکروهات شرعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

معرفة موضوع المعروف والمنکر

چکیده [العربیة]

یتوقف الامتثال للأحکام الشرعیة علی الفهم الصحیح للموضوعات أو بتعبیر المتعلقات فی جانب استنباط الأحکام، وبما أن فریضة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر هی من جملة الوظائف المهمة للمکلفین ویکون متعلق التکلیف حسب اختلاف مراتبها وجوبیاً وندبیاً فإن المعرفة الصحیحة لمصطلح المعروف والمنکر هو أمر ضروری. 
ویمکن الاستعانة لأجل تعین المصادیق التی یشملها هذان العنوانان بوجوه من جملتها المقطع القائل «المعروف ما أمرتم به والمنکر ما نهیتم عنه» الوارد فی زیارة آل یاسین والدائرة الضیقة التی یستفید منها من هذا المقطع، حیث إنه بعد إثبات حجیة السند نعتبره مصدراً من أجل تشخیص وتعین مصادیق المعروف والمنکر وتقسیم المعروف إلى الواجب والمستحب والمنکر إلى الحرام والمکروه وکذلک یمکن من خلال رد نظریة الحقیقة الشرعیة فی مورد مصطلحی المعروف والمنکر وعن طریق بیان مفهومیهما حیث إن «المعروف» هو کل أمر عرف «بالحُسن» والمنکر هو کل أمر أنکر «حُسنه» کشف المصادیق ومن ثم ترتیب الحکم المناسب لکل واحد منها على ذلک.
وکلا الأسلوبین یوصلان إلى نتیجة واحدة وهی شمولیة المعروف بالنسبة إلى جمیع المستحبات والواجبات وشمولیة المنکر بالنسبة إلى جمیع المحرمات والمکروهات الشرعیة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • مصداق المعروف
  • مصداق المنکر
  • مفهوم المعروف
  • مفهوم المنکر