بررسی تطبیقی جنون در فقه و روانشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

دانش پژوه دکترای روانشناسی عمومی مؤسسه امام خمینی ره

چکیده

با شکل‌گیری علم نوین روان‌شناسی و قرار گرفتن مفهوم جنون در قلمرو این حوزه، فصل تازه‌ای از توصیف، تبیین و معرفی جنون شکل یافته و ابهاماتی را در تشخیص مصادیق جنون در حوزه علوم اسلامی، به‌ویژه در فقه اسلامی، ایجاد نموده است. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی-تحلیلی در پی یافتن معنای اصطلاحی جنون در فقه، معنای جنون در روان‌شناسی و یافتن مصادیق جنون فقهی در روان‌شناسی امروز است. برای تبیین معنای اصطلاحی جنون، علاوه بر کتب فقها، به بررسی اجمالی روایات اسلامی پرداخته شده است. شهید ثانی، فاضل هندی، فاضل مقداد، صاحب ریاض، صاحب جواهر و قاضی ابن‌براج، از جمله فقهایی هستند که نظرات آنها در این باب بررسی شده و در بررسی مفهوم جنون در روان‌شناسی از بحث جنون در سیر تاریخ نیز استفاده گردیده است. محقق، در نهایت به چهار دسته کلی از اختلالات و بیماری‌ها دست یافته که می‌توانند مصداق جنون در فقه باشند. «روان‌گسیختگی» اولین مصداق جنون فقهی در روان‌شناسی امروز است. دومین مصداق آن، «اختلال عصبی-رشدی» (شامل دلیریوم و زوال عقل)، سومین مصداق، «اختلال آشفتگی» (مانیا) و چهارمین مصداق، «عقب ماندگی ذهنی» است. هریک از موارد فوق، شاخه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد که همه آنها را نمی‌توان در عنوان فقهی قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

الجنون بین الفقه وعلم النفس دراسة مقارنة

نویسنده [العربیة]

  • . .
.
چکیده [العربیة]

مع ظهور علم النفس الحدیث ودخول مفهوم الجنون فی دائرة هذا المجال المعرفی، بدأ فصل جدید لوصف وشرح وتعریف الجنون ولبروز إبهامات فی تحدید حالات الجنون فی مجال العلوم الإسلامیة، وخاصة فی الفقه الإسلامی. تسعى هذه الدراسة لکشف المعنى الاصطلاحی للجنون فی الفقه، ومعنى الجنون فی علم النفس، وتعیین حالات الجنون بالمنظار الفقهی فی علم النفس المعاصر طبقاً للمنهج الوصفی التحلیلی. وقد تمّت مناقشة النصوص الإسلامیة والکتب الفقهیة من أجل بیان المعنى الاصطلاحی للجنون، وکان من جملة الفقهاء الذین تم بحث آرائهم حول هذا الموضوع: القاضی ابن‌البراج، الشهید الثانی، الفاضل الهندی، الفاضل المقداد، صاحب الریاض و صاحب الجواهر. ولدى مناقشة مفهوم الجنون فی علم النفس تمّت الإفادة من التطوّر التاریخی لبحث الجنون أیضاً. وفی نهایة المطاف توصّل المحقّق إلى أربع فئات عامة من الاضطرابات والأمراض التی یمکن أن تکون مصداقاً للجنون فی الفقه. فـ «الذهان» هو أوّل مصداق للجنون بالمنظار الفقهی فی علم النفس المعاصر، ومصداقه الثانی هو «الاضطراب العصبی-النموی» (الشامل للهذیان وزوال العقل)، ومصداقه الثالث «خلل الاضطراب» الـ (مانیا)، والرابع هو «التخلف العقلی». وکلّ من الموارد السابقة تشمل فروعاً مختلفة لا یمکن عدّها جمیعاً فی العناوین الفقهیة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الجنون
  • العقل
  • الفقه
  • الذهان
  • الاضطراب
  • الهذیان
  • زوال العقل
  • التخلّف العقلی