بررسی انتقادی نظریه اعتبار تجهیزات نوین در رؤیت هلال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

استاذ الحوزة العلمیة فی قم المقدسة.

چکیده

بحث از هلال و راه‌های اثبات آن از دیرباز مورد توجه و دقت نظر فقیهان بوده است؛ اما آنچه به‌تازگی مورد بحث است، کفایت یا عدم کفایت رؤیت هلال با چشم مسلح به تجهیزات نوین است. گرچه مشهور معاصران به عدم کفایت قائل شده‌اند، اما جمعی از بزرگان قول به کفایت را برگزیده‌اند و از آن‌جایی که این قول اثر مهمی، به‌ویژه در جامعه اسلامی دارد، بایسته است که ادله آن بررسی شده تا میزان صحت و سقم آن‌ها مشخص شود.
نوشتار پیش‌رو کوششی فقهی در برابر این ضرورت است. در آغاز، تمام ادله احتمالی قول به کفایت و اشکا‌ل‌های وارده بر آن‌ها بیان شده و سپس به بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود و در پایان به این نتیجه دست می‌یابد که تمامی ادله این قول مخدوش بوده و مقتضای ادله لفظیه، عدم کفایت است و اگر بر فرض نوبت به اصل عملی در روزه ماه رمضان برسد، مقتضای آن نیز ـ بنابر جریان استصحاب در شبهه‌های حکمیه ـ لزوم رؤیت هلال با چشم غیرمسلح است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

قراءة نقدیة لأدلّة القول باعتبار الأجهزة الحدیثة فی رؤیة الهلال

چکیده [العربیة]

إنّ البحث عن الهلال وطرق إثباته کان محطاً لآراء الفقهاء وأنظارهم من السابق، لکن الذی وقع البحث عنه حدیثاً هو البحث عن کفایة رؤیة الهلال بالعین المسلّحة بالأجهزة الحدیثة لإثبات الهلال، وعدم کفایتهاوإن کان مشهور المعاصرین ذهبوا الى عدم الکفایة، ولکن جمع من الأعلام قالوا بکفایتها. ولمّا کان للقول بالکفایة تأثیر هامّ خصوصاً فی المجتمع الإسلامی فمن الضروری دراسة أدلّتهم وتعیین مدى صحتها.
هذا المقال محاولة فقهیة تجاه هذه الضرورة. یذکر فیه بدایة ما یمکن أن یستدلّ به على مسلک کفایة الرؤیة بالعین المسلّحة والإیرادات التی یمکن أن تورد علیه، ثم یؤخذ بدراسة الأدلّة والإیرادات الواردة علیها وفی الختام یتضح أنّ أدلّة الکفایة کلّها مخدوشة، وأنّ مقتضى الأدلّة اللفظیة عدم الکفایة. ولو فرض وصول النوبة الى الأصل العملی فی صوم شهر رمضان، فمقتضى الأصل العملی ـ بناء على مسلک المشهور من جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیةـ هو لزوم رؤیة الهلال بالعین المجردة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الشهر النجومی
  • الشهر القمری
  • الهلال
  • رؤیة الهلال
  • العین المسلّحة
  • الأجهزة الحدیثة