مفطریت امور جدید پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

طالب الحوزة العلمیة بقم المقدسة فی مرحلة السطح الرابع.

چکیده

در عصر ما مفطرات پزشکی پدید آمده‌اند که سزاوار درنگ و بررسی برای رسیدن به نظری است که نصوص و قواعد شرعی بر آن دلالت می‌کنند. نوشتار پیش‌رو دو بخش دارد: در بخش نخست کوشیده می‌شود که معیار مفطر اول یعنی خوردن و آشامیدن توضیح داده شده و ضابطه‌ای برای آن تعیین شود. در بخش دوم کوشیده می‌شود که مصداق‌ها و موضوع‌های پزشکی مربوط به مفطر اول در پرتو ضابطه به‌دست آمده در بخش اول بررسی شوند.
مهمترین نتیجه به‌دست آمده از رهگذر دو بخش پیش‌گفته چنین است: داخل‌شدن چیزی از غیر راه حلق به معده، که نه از خوردنی‌هاست و نه از نوشیدنی‌ها و نه فایده آن‌ها را دارد، مضر به روزه نیست اما خوردن هر چیزی که برای جسم مفید است و فایده خوردنی‌ها یا نوشیدنی‌ها را دارد، جایز نیست حتی اگر خوردن یا نوشیدن آن متعارف نباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

مفطریة الاُمور الحدیثة الطبیة

چکیده [العربیة]

فقد ظهر فی عصرنا هذا من المفطرات المتعلقة بالجوانب الطبیة، ما ینبغی النظر فیه، و دراستُه، للتوصل إلى القول الذی تدلّ علیه النصوص و القواعد الشرعیة. لهذا المقال، مبحثان، نحاول توضیح معیار المفطر الأول و هو الأکل و الشرب فی الصوم و إثبات ضابطه، فی المبحث الأول و نسعی لتشخیص المصادیق و الموضوعات الطبیة تحت هذا المفطر، فی المبحث الثانی. أهم النتائج التی وصلنا إلیها من خلال المبحثین: أنّ الدخول إلی المعدة من غیر الحلق لا یضر إذا لم یکن المدخول طعاماً أو ما له فائدة الطعام و ما لیس بطعام و لاشراب لا یفطر و کل شیء یفید الجسم و له فائدة الطعام، لا یجوز أکله ولو کان غیر متعارف عند الکلّ.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • المفطریة
  • الأکل و الشرب
  • الطعام و الشراب
  • البخار الغلیظ
  • التخدیر
  • الحقنة
  • منظار المعدة
  • الأوعیة الدّمویة