حقوق معنوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

استاذ الحوزة العلمیة فی قم المقدسة.

چکیده

از موارد نزاع میان متأخران، وجود حقی به نام حق معنوی است. نویسنده کوشیده است که با اقامه ادله بسیاری وجود این حق را به‌عنوان اولی یا ثانوی به اثبات برساند. وی با تمسک به ادله لاضرر و تحریم ظلم، در صدد اثبات حق معنوی به‌عنوان اولی است و از رهگذر ادله وجوب وفا به شرط در پی اثبات حق معنوی به‌عنوان ثانوی است.
در نوشتار پیش‌رو بعد از اثبات حق معنوی، این مسئله فرعی عنوان می‌شود که آیا حقوق معنوی کفار نیز محترم است یا فقط به مسلمانان اختصاص دارد؟ نتیجهای که نویسنده به آن می‌رسد، محترم‌بودن حقوق معنوی همه- حتی کفار- است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

الحقوق المعنویة

چکیده [العربیة]

وجود حقّ مسمّی بالحق المعنوی یکون من موارد النزاع بین المتأخرین. أما المؤلف فاستدلّ علی ذلک بدلائل کثیرة لیثبته؛ إما بالعنوان الأوّلی أو الثانوی. أما بالعنوان الأوّلی فیثبته بأدلّة اللاضرر و تحریم الظلم و أما بالعنوان الثانوی فبأدلّة لزوم الوفاء بالشرط، إن اشترط ذلک فی العقد. ثم طرح فرعاً حول أن هذا الحق یعتبر من صاحبه المسلم فقط أو أن حقوق الکفار المعنویة أیضاً محترمة و یستنتج احترام ذلک الحق حتی من الکفار.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الحق العینی
  • الحق الشخصی
  • الحق المعنوی
  • الظلم
  • لاضرر
  • الکافر
  • المسلم