کنکاشی در پوشش و نگاه به قدم زن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

مدرس سطوح عالی حوزوی و دانش پژوه سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم

چکیده

در مسألۀ‌ پوشش و نگاه، بعد از آنکه حرمت نگاه مرد به بدن زن نامحرم و وجوب پوشاندن بر زن ثابت شد، از مستثنیات بدن زن نسبت به این دو حکم سخن گفته می‌شود. از جملۀ این مستثنیات، قدم زن است، یعنی استثنای نگاه مرد به قدم‌های زن نامحرم از حرمت و استثنای پوشاندن قدم‌ها بر زن از وجوب. بعضی از فقیهان مانند کلینی، صدوق و بحرانی به جواز نظر به قدم زن نامحرم معتقدند و برخی مانند فخرالمحقّقین، محقق ثانی و شهید ثانی ادعای اجماع و اتفاق بر عدم جواز نظر به قدم زن نامحرم کرده‌اند. این مقاله بر آن است از رهگذر بررسی دیدگاه‌ها و ادلۀ هر یک به نظرگاهی درست دست یابد. نتیجه آنکه دلیل تامی بر حرمت نگاه مرد به قدم زن نامحرم و وجوب پوشاندن آن بر زن وجود ندارد، گرچه به نظر می‌رسد فقهای بعد از شیخ طوسی بر حرمت نگاه مرد به قدم زن نامحرم و وجوب پوشاندن آن بر زن اتفاق نظر دارند؛ ولی این اتفاق مضرّ نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

بحث فی حکم ستر قدم المرأة و النظر إلیه

چکیده [العربیة]

فی مسألة الستر و النظر، بعد إثبات حرمة نظر الرجل إلی بدن المرأة الأجنبیة، و وجوب ستر البدن علی المرأة تجاه الرجل الأجنبی، یبحث عما یستثنی من بدن المرأة فی هذین الحکمین و من هذه المستثنیات المبحوث عنها، قدما المرأة. یبحث عن أنه هل یحرم نظر الرجل إلی قدمی المرأة الأجنبیة؟ و هل یجب علی المرأة سترهما؟ ذهب بعض الفقهاء مثل الکلینی و الشیخ الصدوق و البحرانی إلی جواز النظر إلیهما و عدم وجوب سترهما وادّعی بعض آخر کفخر المحققین و المحقق الثانی و الشهید الثانی الإجماع و الاتّفاق علی عدم جواز النظر إلی قدمی المرأة. هذا المقال، یقوم بالوصول إلی الجواب الصحیح تجاه المسألتین من خلال دراسة الآراء و الأدلة. فحصل المقال المقبل فی نهایة المطاف، علی أن لا دلیل تام علی حرمة النظر إلی قدمی المرأة و وجوب سترهما و إن یتراءی أن الفقهاء فی العصور المتأخرة عن الشیخ الطوسی، متّفقون علی حرمة نظر الرجل إلی قدمی المرأة و وجوب سترهما؛ لکن هذا الاتّفاق غیر قادح. فالحق ما ذهب إلیه نحو الکلینی، من عدم حرمة نظر الرجل إلی قدمی المرأة و عدم وجوب سترهما علیها.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • حجاب المرأة
  • النظر إلی بدن المرأة
  • قدما المرأة
  • ملازمة حرمة النظر مع وجوب الستر