تعلق خمس به سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم، دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران (نویسندۀ مسئول).

2 دانش‌آموختۀ سطح سه جامعة الزهرا.

چکیده

تعلق خمس به سرمایه از مباحث پرابتلا و برجستۀ «کتاب الخمس» است. مقالۀ حاضر این موضوع را در میان دلایل مخالفان و گفتار موافقان به بحث نهاده است.
واکاوی تعریف مؤونه و توجه به حکمت استثنای آن در بررسی دلایل هر دیدگاه نقش کلیدی دارد. مهم‌ترین دلیلی که محقق را در پذیرش عدم تعلق خمس به سرمایه متقاعد می‌کند، توجه به وضعیت خمس در مؤونۀ انتفاعیه و عنایت به چیستی ملاک تعلق خمس است. در جریان دلایل خمس مشابهتی میان سرمایه و مؤونۀ انتفاعیه وجود دارد که این نوشته عهده‌دار تقریب و تبیین این مشابهت است. همین‌طور در پاره‌ای دلایل به ملاک تعلق خمس اشاره شده است که ممکن است با ذهنیت عمومی در محور بودنِ «صدق مؤونه» در معافیت از خمس ناسازگار باشد. نویسنده در نهایت، معافیت سرمایه از تعلق خمس را برگزیده است. البته این معافیت نمی‌تواند به شکل مطلق باشد و به اقتضای دلایل مورد پذیرش می‌باید سعه و ضیق آن را تعیین کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

تعلق الخمس بالرأسمال

چکیده [العربیة]

تنقسم مباحث «کتاب الخمس» إلى قسمین: متعلّق الخمس، ومصرف الخمس. ومن مباحث القسم الأول، تعتبر مسألة تعلّق الخمس بالرأسمال من المباحث المتمیّزة والهامّة. وتتناول الدراسة الحالیة تعلّقَ الخمس بالرأسمال أثناء أدلة المعارضین وأقوال الأنصار.
تعریف المؤونة و العنایة بحکمة استثناء المؤونة یلعب دوراً أساسیاً فی دراسة أدلة أطراف النزاع. وأهمّ سبب یقنع الباحث بالنسبة إلى عدم تعلق الخمس بالرأسمال هی العنایة بوضع الخمس فی المؤونة الانتفاعیة والاهتمام بماهیة معیار تعلّق الخمس. وهناک تشابه بین الرأسمال والمؤونة الانتفاعیة فی الحجج والأدلة للخمس، وهذه الدراسة تدور حول تقریب وتفسیر هذا التشابه. وکذلک فی بعض الأدلة اُشیر إلى معیار تعلق الخمس الذی قد یتعارض مع مرکزیة «صدق المؤونة» فی الإعفاء من الخمس؛ المرکزیة التی قد تکون سائداً علی الأذهان. وفی الدراسة الحالیة قد تمّ قبول الإعفاء من تعلق الخمس فی النهایة. وبالطبع، إعفاء الرأسمال من تعلق الخمس لا یمکن أن یکون مطلقاً، ویجب تحدیده سعةً وضیقاً وفقاً للأدلة المقبولة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الرأسمال
  • تعلّق الخمس
  • المؤونة
  • المؤونة الانتفاعیة
  • حکمة استثناء المؤونة