بازخوانی ارکان موثر در صدق قمار در بازی های رایانه ای با تاکید بر تعاریف لغوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

دانش پژوه مدرسه فقهی امام محمدباقر ع

چکیده

بازی با زندگی مردم عجین شده است و امروزه در قالب‌های نو، ارائه و دنبال می‌شود. برخی از این بازی‌ها بدون هیچ سابقه‌ای با سبک و سیاق جدید و قوانین متنوع طراحی و ساخته و روانۀ بازار شده‌اند. بازی‌های رایانه‌ای با بازی‌های سنتی که در واقعیت انجام می‌گیرد، تمایز یا پیشرفت چشمگیر و فوق تصوری دارد. این مشخصه‌ها را می‌توان در چیستی بازی، ابزار بازی، تعداد و محدودۀ جغرافیایی بازیکنان، زمان بازی، مراحل بازی و... دنبال نمود. به دنبال این تغییرات، بازشناسی حکم شرع نیز در این بازی‌ها پرچالش می‌نماید. بازشناسی موضوعی بازی و نیز موضوعات احکام شرع، و ارزیابی انطباق میان آنها، مسیری است که بدون طی کردن آن، دستیابی به باور شرع ممکن نیست. قمار از موضوعات پررنگ در بازی است که شرع مقدس، حکم به تحریم و بطلان آن داده است. تلاش این پژوهش بر استخراج حکم شرعی یا به دست آوردن مبنا نیست؛ بلکه مؤلفه‌هایی که ممکن است در صدق قمار دخیل باشد، بر اساس تعاریف لغویان گردآوری شده، و انطباق آن در بازی‌های رایانه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفته است و به تناسب، به هدف تنبه مخاطب، به نقش هریک و چگونگی اثرگذاری بر حکم شرع اشاره شده است. وجود گرو، کاربست خدعه، لعب، تعداد و انسان بودن بازیکن، مغالبه، فعلیت غلبه، و ابزار ویژه، از جمله مؤلفه‌هایی است که بازشناسی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

استعراض العناصر المؤثّرة فی صدق القمار علی الألعاب الکمبیوتریّة مع التّرکیز على التّعریفات اللّغویّة

نویسنده [العربیة]

  • علی اکبر دهقانی اشکذری
دانش پژوه مدرسه فقهی امام محمدباقر ع
چکیده [العربیة]

أصبحت اللّعبة متشابکة مع حیاة النّاس ویتمّ عرضها ومتابعتها بأسالیب وأشکال جدیدة الیوم. فقد تمّ تصمیم بعض هذه الألعاب وتصنیعها وإطلاقها فی السّوق بشکل غیر مسبوق بأسالیب جدیدة وبقواعد منوَّعة. الألعاب الکمبیوتریة تختلف وتتطوّر بشکل ملحوظ یفوق التّصور عن الألعاب التّقلیدیّة الّتی یتمّ لعبها فی عالَم الواقع. ویمکن اتّباع هذه الخصائص فی ماهیّة اللُّعبة، أدواتها،عدد اللّاعبین، النّطاق الجغرافی للّاعبین، زمن اللَّعب ومراحله وما إلى ذلک. إثر هذه التّغییرات، یبدو التّعرف علی حکم الشرع فی هذه الألعاب متحدّیاً للغایة. إنّ التّعرف على موضوع اللّعبة ومواضیع الأحکام الشّرعیّة، وتقییم مدى المطابقة بینهما، هو طریق یجعل ترکُ سلوکه الحصولَ علی العقیدة الشّرعیّة من المستحیل. تعتبر المقامرة من المواضیع البارزة فی اللّعبة، والّتی قَضى الشّرع المقدّس بتحریمها وإبطالها. فی هذا البحث، لم نحاول استنباط حکم شرعی أو تحدید مبنیً ولکن تمّ حصر العناصر الّتی قد تتدخّل فی صدق القمار بناءً على تعریفات اللّغویّین وتمّ تقییم انطباقها فی الألعاب الکمبیوتریة. وبالمناسبة وبغرض انتباه المخاطب، فقد تمّت الإشارة إلی دور کلّ واحد منها وکیفیّة تأثیره على الحکم الشّرعی. ومن العناصر الّتی تمّ التّعرف علیها وجود الرهان، استخدام الحیل، اللَّعب، عدد اللّاعبین، الطبیعة البشریة للّاعبین، المغالبة، فعلیّة الغلبة والأدوات الخاصّة.
 

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • القمار
  • أرکان القمار
  • الألعاب الکمبیوتریّة
  • المعاجم اللغوی
  • المعنى اللّغوی